1. Matematiikan painopistealueet vuosiluokittain

 

Esi

1.-2. luokat

3.-4. luokat

5.-6. luokat

Lukukäsite

Yhteen- ja vähennyslaskun käsite ja yhteys

 

Lukukäsite

Yhteen- ja vähennyslaskun käsite ja yhteys

Yhteen- ja vähennyslaskun algoritmit ja harjoittelu

Kerto- ja jakolaskun käsite

      -------->

 

 

 

 

Kerto- ja jakolaskun algoritmit ja harjoittelu

Murto- ja desimaaliluvun käsite

    -------->

 

 

 

 

 

 

Murto- ja desimaaliluvun algoritmit ja harjoittelu

Murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin yhteys2. Tarkennetut painopistealueet vuosiluokittain

 
2.1. Luvut ja laskutoimitukset

Esi 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Paikka-
järjestelmä

Kymmen-
järjestelmä

Lukualue 0-10

• luvut tutuiksi

• lukumäärän ymmärtäminen ja laskeminen

• numerokäsite

Lukualue
0-100

• suuruus-
vertailu

• lukumäärän, lukusanan ja numeromer-
kinnän yhteys (lukeminen, kirjoittaminen
ja piirtäminen)

Lukualue 0-1000

• suuruus-
vertailu

• lukujen muodos-
taminen

Lukualue
1000 -
  --------> --------> -------->
Yhteen- ja
vähennys-
lasku
• merkkien
+ ja - tunnis- taminen

• enemmän

• vähemmän

• yhtä monta

• yhteen- ja vähennys-
laskun yhteys

• yhteen- ja vähennys-
lasku

• kymmen-
ylitys

• algoritmit

• muisti-
numero

• lainaaminen

Kerto- ja jakolasku • kertolaskun käsite

• jakolaskun käsite

• kertotaulut 2-5

• kerto-
taulut
2-9

• kerto-
laskun
algoritmi

• jako-
laskua

• kaksi-
numeroinen kertoja

• jakokulma

• yksi-
numeroinen jakaja

• kaksi-
numeroinen jakaja


  Esi 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Murtoluvut       • murto-
luvun käsite

• suuruus-
vertailu

• saman-
nimisten murtolukujen yhteen- ja vähennys-
lasku

• ekvivalenssi havainnon kautta

• laventaminen ja supistaminen

• erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

• kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla

• kertominen
ja jakaminen murtoluvulla

Desimaaliluvut

Prosenttilasku

        • desimaali-
luvun käsite

• suuruus-
vertailu

• yhteys
murtolukuun

• desimaaliluvun yhteen- ja vähennyslasku päässälaskuna ja allekkain

• murtoluvun muuntaminen desimaalilu-
vuksi ja päinvastoin

• kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla

• pyöristäminen

• kertominen
ja jakaminen desimaali-
luvulla

• prosentin käsite

• prosentti-
luvun ja prosentti-
arvon laskeminen

Yhtälöt ja
lausekkeet
  • avoimia
yhteen- ja vähennys-
lasku-
yhtälöitä
(ei muuttujaa)

7 + _ = 12

• avoimia
yhteen-,
vähennys- ja kerto-
laskuyhtä-
löitä (ei muuttujaa)

8 · _ = 40

• lasku-
järjestys
• sulkumerkit

• lausekkeen tekeminen sanallisesta tehtävästä

   

2.2. Geometria ja mittaaminen

  Esi 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Kappaleiden 
ja kuvioiden tutkiminen
ja luokittelu
• samanlai-
suuksien ja erilaisuuksien huomaaminen

• esineiden luokittelu eril. ominaisuuksien mukaan

----------- ------------ ----------- ---------- ----------- ------->
Säännön-
mukaisuuk-
sien löytämi-
nen ja tuottaminen
• esineiden sarjoittaminen järjestykseen eri ominaisuuksien mukaan
----------- ------------ ----------- ---------- ----------- ------->
Avaruudel-
linen hah-
mottaminen
• havainnoidaan ja tutkitaan 2- ja 3-ulotteista ympäristöä ----------- ------------ ----------- ---------- ----------- ------->
Kuvioiden ja kappaleiden piirtäminen, symmetria • jatkuva ja ei-jatkuva viiva ------------ -----------> • piste, suora, jana

• kolmio, nelikulmio

•suunnikas, puoli-
suunnikas

• moni-
kulmio

• ympyrä ja
sen osat
-------->
Mittaami-
nen ja arviointi
• ominaisuuksien laadun havaitseminen:
- leveys
- paino
- pituus

• määriä:
- vähän
- yhtä paljon

•mittaamisen käsite

• pituuden mittaaminen (cm)

• pituuden mittaaminen (cm, m)

• massan mittaaminen (g, kg)

• tilavuuden mit-taaminen (dl, l)

• pituuden mittaaminen (mm, cm, m, km)

• ajan mittaaminen (s, min, h, d, kk, a)• massan mittaaminen (g,kg,t) • kulman
mittaaminen
ja piirtäminen

• pinta-alan
laskeminen
(nelikulmio,
suunnikas
ja kolmio)

• mitta-
yksikkö-
järjestelmä

• kappaleen tilavuuden laskeminen

• mitta-
kaava
Ajan mittaaminen • tasatunnit • tasa- ja puolet tunnit • minuutit •s,min,h,d,     kk,a      
Rahat
  • eurorahan käyttö eri laskutoimituksissa,
    harjaantuminen arkitilanteiden vaatimiin käyttötaitoihin